Jewish Year 5777 5778 5779 5776
Secular Year Sept ’16 – Sept ’17 Sept ’17 – Sept ’18 Sep ’18 – Sep ’19 Sep ’19- Sep ’20
S’LICHOT SERVICE  Sat Sept 24, 2016 Sept 16-17, 2017 Sept 1, 2018 Sat Sep 5
ROSH HASHANAH Sun-Tue
Oct 2-4, 2016
 
Sept 20-22, 2017
Wed-Fri
Sep 24-26
Sun-Tue
Sep 13-15
YOM KIPPUR  Tues-Weds
Oct 11-12, 2016
 
Sept 29-30, 2017
Fri-Sat
Oct 3-4
Tue-Wed
Sep 22-23
SUKKOT Sun-Sun
Oct 16-23, 2016
 
Oct 4-11, 2017
Wed-Wed
Oct 8-15
Sun-Sun
Sep 27-Oct 4
ATZERET – SIMCHAT TORAH Sun-Mon
Oct 23-24, 2016
 
Oct 11-12, 2017
Wed-Thu
Oct 16-17
Sun-Mon
Oct 4-5
CHANUKAH Sat-Sun
Dec 24-Jan 1, 2016/17
 
Dec 12- 20, 2017
Tue-Wed
Dec 16-24
Sun-Mon
Dec 6-14
TU BISH’VAT Fri-Sat
Feb 10-11, 2017
 
Jan 30-31, 2018
Tue-Wed
Feb 3-4
Sun-Mon
Jan 24-25
PURIM Sat-Sun
Mar 11-12, 2017
 
Feb 28-Mar 1, 2018
Wed-Thu
Mar 4-5
Wed-Thu
Mar 23-24
PESACH (PASSOVER) Tues-Tues
Apr 10-17, 2017
 
Mar 30-Apr 6, 2018 
Fri-Fri
Apr 3-10
Fri-Fri
Apr 22-29
YOM HA-SHOAH Sun-Mon
Apr 23-24, 2017
 
Apr 11-12, 2017
Wed-Thu
Apr 15-16
Wed-Thu
May 4-5
YOM HA-ZIKARON Sun-Mon
Apr 30-May 1, 2017
 
Apr 17-18. 2018
Tue-Wed
Apr 21-22
Tue-Wed
May 10-11
YOM HA-ATZ’MAUT Mon-Tue
May 1-2, 2017
 
Apr 18-19, 2018
Wed-Thu
Apr 22-23
Wed-Thu
May 11-12
LAG B’OMER Sat-Sun
May 13-14, 2017
 
May 2-3, 2018
Wed-Thu
May 6-7
Wed-Thu
May 25-26
SHAVUOT Tue-Wed
May 30-31, 2017
 
May 19-20, 2018
Sat-Sun
May 23-24
Sat-Sun
Jun 11-12
TISHAH B’AV Mon-Tue
Jul 31-Aug 1, 2017
 
Jul 21-22, 2018 
Sat-Sun
Jul 25-26
Sat-Sun
Aug 13-14